Ораторската вештина низ историјата

Боро Мокров

Антолог

199 ден.

Цена на печатено издание: 350 ден.

Страници од печатеното издание:350

Опис на книгата :Share

Издавањето на оваа книга е од големо значење бидејќи живееме во време на масовна употреба на интернетот и на компјутеризацијата, во време во кое комуникацијата на луѓето е сведена на минимум. На тој начин, ораторството е суштината на квалитетна комуникација, начин што има цел да информира, да влијае или да ги забавува слушателите. Ораторството денес, во ова бурно политичко време, излегува во прв план и е потребно во секоја област од нашиот општествен живот. Трудот претставува едно скромно помагало во целокупниот општествен живот, а особено во областа на правото, политиката, економијата, маркетингот итн. Ораторството претставува корен на дисциплините од иднината и неговата суштина ги има истите цели, како известувањето, информирањето, комуницирањето. Во 2017 година се одбележуваат сто години од раѓањето на првиот новинар во Република Македонија, д-р Боро Мокров. Токму затоа, природно се јавува потребата од појавувањето на една негова книга, која е напишана само четири години пред смртта на авторот. Придонесот на д-р Мокров во новинарството со голем број статии и книги од областа на новинарството и на ораторството е видлив и денес. Првиот дел од книгата ја содржи историјата на ораторството: ораторските вештини во Грција и во Римската Империја, со примери од Цицерон и од други римски оратори, па продолжува со влијанието на христијанството врз ораторската вештина, односно усното проповедништво, проповедите на апостолите, ораторската вештина на „светите отци“, корените и развојот на македонското беседништво, со примери од текстови од теоријата на реториката. Вториот дел од книгата е составен од преведени дела од оригинален јазик.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата