Мултикултурализмот кај децата

Сања Стојанова

Антолог

149 ден.

Цена на печатено издание: 300 ден.

Страници од печатеното издание:112

Опис на книгата :Share

Книгата „Мултикултурализмот кај децата“ содржи проучување на некои ставови и мислења на одделенските наставници за застапеноста на содржините од областа на мултикултурното воспитание, како и за содржините посветени на етничките заедници од Република Македонија, во основното образование. Мултикултурализмот е актуелно прашање во современите образовни системи и зазема мошне значајно место во предметите што се застапени во основното образование Децата се развиваат и учат како да се однесуваат во мултикултурна средина и стануваат дел од јавни презентации (медиуми, поп-култура, едукација), а со тоа се подигнуваат комуникациските вештини, како и вештините за успешно дејствување во едно граѓанско, демократско и морално општество. Преку стекнување вештини за однесување, толеранција, соживот, отвореност, како и прифаќање и признавање на разликите, да бидат составен дел на секој образовен сегмент во образовниот систем. На тој начин, учениците од најмала возраст се поттикнуваат на почит и разбирање не само на сопствената култура туку и на другите култури. Основното образование има особено место и улога во стекнувањето знаења за мултикултурниот карактер на општеството. Постои општествен и научен интерес да се проучува застапеноста на мултикултурата во образовниот систем на РМ. Мултикултурното образование е образование соодветно за сите ученици, кое одбива секакви форми на дискриминација во училиштето (етнички, расни, религиозни, економски, полови и други), објаснува практики на почитување на културните различности и овозможува стил на предавање што нуди стратегии на прифаќање нови стилови.

Оценки и коментари :

Просечна оценка за книгата